Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk of je hem hier kan vinden.

 • Assessment
 • Loopbaancoaching
 • Opleiding
 • Projecten
 • Skills
 • Tools
 • Werk
 • Werken jullie samen met partijen buiten de regio Amsterdam?

  Er is mede op initiatief van House of Skills landelijk een beweging ontstaan en  een samenwerking met de ministeries EZK, OCW en SZW.

 • Kan House of Skills een presentatie/seminar of workshop over skills komen verzorgen?

  Dat kan. Een workshop over skillsbased werven voor werkgevers kunnen wij verzorgen. Een presentatie of seminar behoort ook tot de mogelijkheden, echter wel in afstemming en samenwerking met uw organisatie. 

 • Is er ook een House of Skills in mijn regio?

  House of Skills is een programma voor de Metropoolregio Amsterdam. Ook in andere delen van het land ontstaan dergelijke initiatieven, maar deze zullen een andere naam hebben en kunnen van inhoud verschillen. 

 • Waar is House of Skills gevestigd?

  De werklocatie noemen we De Werkvloer en is gevestigd op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143.

  Hier wordt een actueel beeld gegeven van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de toekomst van werk en er kan een gratis gesprek plaatsvinden met een loopbaancoach.

 • Biedt House of Skills scholing of trainingen aan?

  Nee, niet rechtstreeks. Maar dat zou goed kunnen via onze aangesloten partners. 

 • Helpt House of Skills mensen aan een baan?

  Nee. House of Skills wil de beroepsbevolking inspireren en uitdagen om na te denken over hun huidige en toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

 • Wat doet House of Skills?

  Enerzijds verbindt House of Skills als intermediair werkgevers en relevant stakeholders met elkaar zodat zij zelf, of met anderen, initiatieven ontplooien om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten of stappen gaan zetten om een Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen. 

  Anderzijds ontwikkelt House of Skills gedurende de looptijd (van 2017 tot najaar 2020) verschillende instrumenten die matching op skills mogelijk maken. Zoals onder andere: een Skillspaspoort, een Paskamer en het platform Mijnhouseofskills. Hier gaan mensen op een snelle en makkelijke manier ontdekken wat hun skills zijn en welk werk daarbij past. 

  • Ontwikkelen we hiervoor een gezamenlijke taal (skills taxonomie);
  • Ontwerpen we het digitale platform Mijnhouseofskills waar ook dePaskamer en het Skillspaspoort onderdeel van gaat uitmaken waardoor mensen meer regie krijgen op hun arbeidsmarktontwikkeling;
  • Bouwen we aan een groeiende community van werkgevers, werkenden , werkzoekenden en relevante stakeholders;
  • Werken we aan de ontwikkeling scholing gebaseerd op skills;
  • Leggen we de fundamenten voor een leercultuur binnen bedrijven en publieke organisaties en creëren we een basis voor een welvarende en inclusieve arbeidsmarkt die economische  én sociale ambities realiseert.
 • Wat is House of Skills en wat is de doelstelling?

  House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam.

  Het doel van het programma House of Skills is:

  • De beroepsbevolking meer regie te geven over hun arbeidsmarktcarrière;
  • Een Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen;
  • Fundamentele wijzigingen bewerkstelligen van de inrichting van de arbeidsmarkt:

  Van sectoraal naar intersectoraal, van landelijk naar regionaal en meer focus op skills.

 • Waarom is House of Skills opgezet?

  De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen het werk voortdurend. Daardoor verdwijnen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van skills. 

  En werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het belangrijk om de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam meer op skills inrichten. 

  Voor werkenden en werkzoekenden vergroot kennis over hun skills de kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans op meer geschikte werknemers toe. 

  Zo wordt een basis gelegd voor een toekomstbestendige en wendbare arbeidsmarkt.

 • Welke gegevens hebben jullie van mij nodig en wat gebeurt ermee?

  Via het interesseformulier wordt gevraagd om je contactgegevens en interessegebieden en werkverleden te delen,  zodat de loopbaancoach zich goed kan voorbereiden. 

  Daarnaast hebben we je legitimatiebewijs nodig omdat House of Skills een door de Europese Unie gesubsidieerd programma is en in dat verband verplicht zijn om te registreren wie er deel hebben genomen aan de projecten van House of Skills. Voor meer informatie over het opslaan en gebruik van gegevens zie: privacyverklaring 

 • Wat moet ik meenemen?

  In verband met registratie moet je je legitimatiebewijs (ID kaart, rijbewijs of paspoort) bij je  hebben tijdens je gesprek. 

 • Kan ik ook vrienden/kennissen/familie zich laten aanmelden voor een loopbaangesprek met een coach?

  Ja dat kan zeker, dat vinden we juist leuk!

 • Waar vindt de loopbaancoaching plaats?

  Op De Werkvloer op de eerste etage in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Op termijn zullen er op meerder locaties zijn. 

 • Hoe krijg ik meer inzicht in mijn skills?

  Je kunt je aanmelden voor een loopbaangesprek met een van onze loopbaancoaches via het interesseformulier op deze website of op een van de informatiezuilen op De Werkvloer (link naar vraag over de Werkvloer)

  In het loopbaangesprek komt de vraag hoe je meer inzicht krijgt in je skills aan bod. 

  House of Skills ontwikkelt momenteel een platform: mijnhouseofskills.nl zodra dit gereed is kun je ook hier inzicht verkrijgen in je skills (houd deze website in de gaten)

 • Helpt House of Skills mij ook aan een baan?

  Nee, de loopbaancoaches denken  wel mee en zetten het brede netwerk van House of Skills in waar mogelijk om iemand verder op weg te helpen op de arbeidsmarkt of verwijzen door waar nodig is.

 • Hoelang duurt de loopbaancoaching en hoe vaak is dit?

  De duur van een loopbaangesprek is een uur en afhankelijk van jouw vraag zal dit eenmalig of enkele malen zijn.

 • Met wie voer ik een loopbaan gesprek?

  Met een van onze vier gecertificeerde loopbaancoaches.

 • Wat houdt loopbaancoaching precies in?

  Na je online aanmelding wordt er door een van de gecertificeerde coaches telefonisch contact met je opgenomen voor een korte intake en het maken van een afspraak voor een gesprek op de Werkvloer (OBA Oosterdokskade, Amsterdam). De duur van een loopbaangesprek is een uur en afhankelijk van jouw vraag zal dit eenmalig of enkele malen zijn

 • Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van House of Skills ?

  Nee, het contact en het gebruik van het instrumentarium is gratis.

 • Voor wie is House of Skills?

  Voor iedereen toegankelijk, de projecten en trajecten waar House of Skills bij betrokken is zijn wel met name gericht op lager- en middelbaar geschoolden omdat we zien dat daar de mismatch op de arbeidsmarkt het grootst is. 

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor loopbaangesprek bij House of Skills?

  Dat kan op verschillende manieren: via deze website (Linkje maken) en door langs te komen op De Werkvloer, gevestigd op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam aan de Oosterdokskade 143. Hier zijn informatiezuilen waar men zich kan aanmelden. 

 • Wat is een innovatiedeal?

  Dit is een afspraak tussen een of meerdere skillspartners binnen House of Skills om gezamenlijk een gesteld doel te behalen wat bijdraagt aan een meer skills georiënteerde arbeidsmarkt. Denk aan aan het realiseren van een op skills gebasseerd zij-instroom traject ofhet inzetten van op skills gebaseerde instrumenten voor medewerkers.  

 • Wat houdt het Regionaal Skillsakkoord in?

  Het Regionaal Skillsakkoord is op 14 december 2018 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam tussen meer dan 100 partijen gesloten. Met dit akkoord hebben alle partijen aangegeven zich hard te willen maken voor een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt.

  Daarnaast heeft elk van hen zich gecommitteerd om een innovatiedeal uit te werken. Deze partijen vormen samen het brede netwerk aan skills partners, de skills community. 

 • Wanneer is House of Skills een succes?

  In algemene zin is House of Skills een succes wanneer er in de Metropoolregio Amsterdam sprake is van een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt.  Dit kan House of Skills natuurlijk niet alleen, want daar zijn bestaande en nieuwe partners in de regio voor nodig.

  Concreet is het een succes wanneer: alle skills instrumenten zijn opgeleverd, er meer op skills gebaseerd onderwijs aanbod beschikbaar is en dit in kaart is gebracht, wanneer er minimaal 5000 inwoners uit de Metropoolregio Amsterdam door House of Skills zijn geholpen door middel van of loopbaancoaching, of inzicht in skills, een opleiding, en/of een nieuwe baan, en de beroepsbevolking makkelijker kan bewegen van de ene (krimp) sector naar de andere (groei) sector en tot slot, wanneer er een stevig netwerk is bestaande uit partijen die zich hard maken voor een op skills georiënteerde arbeidsmarkt. 

 • Wordt er ook gebruik gemaakt van producten die door derden zijn ontwikkeld?

  Ja, ook partners van House of Skills doen dat. Zoals: 

 • Welke skills gerelateerde producten worden vanuit House of Skills ontwikkeld?

  We ontwikkelen: 

  • Het online platform Mijnhouseofskills. Hier kunnen werkzoekenden op basis van skills zoeken naar vacature. Enwerkgevers kunnen op skills gebaseerde vacatures plaatsen.
  • De Paskamer : (http://perfect-fit.baananalyse.nl )hier kunnen werkenden en werkzoekenden in kaart laten brengen wat hun skills zijn, wat hun werkstijl is en wat er nog meer nodig is voor de best passende match op een baan.  Vervolgens worden zij gematcht op functies die het beste bij dit profiel passen. 
  • Het Skillspaspoort: House of Skills werkt aan de ontwikkeling van dit skillspaspoort dat, naast diploma’s en certificaten, de beroepsbevolking (maar ook werkgevers) inzichtelijk maakt welke vaardigheden iemand heeft en/of nog zou moeten aanleren..
 • Wat gebeurt er na de einddatum van House of Skills?

  Doel is dat House of Skills, in een nog nader te bepalen vorm, ook na september 2020 blijft bestaan. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Een ding is zeker: het belang van een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt is zo belangrijk, dat we ook in 2020 weer door willen!

 • Wat is de looptijd van House of Skills?

  De looptijd van het programma is van september 2017 tot en met september 2020, dus drie jaar. 

 • Kunnen partijen bij House of Skills ook subsidie aanvragen?

  Nee, dit is niet mogelijk. House of Skills verstrekt zelf geen subsidie aan derden.

 • Wat zijn de financieringsbronnen?

  Het programma wordt gefinancierd vanuit Europese middelen (EFRO en ESF), middelen van de MRA, gemeente Amsterdam en middelen van de aangesloten partners. 

 • Van wie is House of Skills?

  House of Skills is een regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband. Het is in feite van niemand, het is de samenwerking die het programma vormgeeft. Dan kun je denken aan de overheden in de Metropool regio Amsterdam (gemeenten en provincies) en aan onze samenwerkingspartners vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs, de vakbonden en kennisinstellingen.

 • Op welke wijze is er samenwerking met andere steden en regio’s in Nederland die ook bezig zijn om de arbeidsmarkt in hun regio meer op skills in te richten?

  We werken actief samen met de regio Eindhoven en de regio’s  Rotterdam en Den Haag. Ook andere gemeenten en regio’s zijn zeer geïnteresseerd in de opzet en doelstellingen van House of Skills. Op verzoek worden voor hen werkbezoeken georganiseerd. 

 • Wat is het werkgebied van House of Skills?

  Geografisch richt House of Skills zich op de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze regio omvat 33 gemeenten en de twee provincies Noord-Holland en Flevoland. De MRA strekt zich uit van de Noordzee tot aan het oostelijkste puntje van Flevoland en van Haarlemmermeer tot net onder Alkmaar.

 • Op wie richt House of Skills zich?

  We richten ons op de hele arbeidsmarkt en het onderwijs. De nadruk ligt daarbij wel op de middelbaar en praktisch opgeleiden. Qua thematiek richten wij ons verder op werkgevers die actief zijn binnen een van de zeven maatschappelijke opgaven: duurzaamheid (energietransitie), hospitality, bouw, recycling industrie, onderwijs, zorg en bereikbaarheid.

 • Hoe kan ik mij aansluiten bij House of Skills

  U kunt zich met uw organisatie bij House of Skills aansluiten als skillspartner. Dit betekent dat u zich daarmee verbindt aan de doelstellingen, missie en visie van House of Skills en dat u actief helpt deze verder uit te dragen en te implementeren binnen uw eigen organisatie en netwerk.

 • Wie kan gebruik maken van de Paskamer, het Skillspaspoort en het platform?

  Iedereen. Dus werkgevers, werkenden en werkzoekenden.

 • Zijn de Paskamer, het Skillspaspoort en het platform gratis toegankelijk?

  Ja, deze zijn in de huidige vorm gratis toegankelijk. Het gaat dan om de website mijnhouseofskills.nl, de paskamer en het skillspaspoort.

 • Hoe kan ik gebruik maken van jullie instrumentarium?

  De beroepsbevolking kan online en op werklocatie van House of Skills op De Werkvloer binnenkort gebruik maken van de Paskamer en mijnhouseofskills.nl.

  Werkgevers kunnen een account aanmaken op het platform Mijnhouseofskills De vacaturetekst wordt dan op basis van de taken gematcht aan kandidaten op basis van hun skills.

  Ook kan gebruik worden gemaakt van de matchings website http://perfect-fit.baananalyse.nl dit noemt House of Skills de Paskamer.

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills