Over House of Skills

Een leven lang ontwikkelen

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Werk gaat veranderen

Op dit moment zijn er onvoldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar om al het werk te doen. Denk maar aan het bouwen van voldoende woningen, de inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te realiseren, ervoor te zorgen dat er voldoende leraren voor de klas staan en personeel in de zorg is.

En dat in de wetenschap dat werk in algemene zin door automatisering de komende jaren sterk van karakter gaat veranderen.

Skillsgerichte benadering van de arbeidsmarkt

In de snel veranderende arbeidsmarkt is voor een duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking een meer op skills gerichte benadering noodzakelijk. Het effect van hiervan is dat skills van werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven in beeld worden gebracht, en daarmee een rol kunnen gaan spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan veel nauwkeuriger worden gemaakt. Voor werkgevers betekent dit dat de vijver aan potentieel personeel enorm wordt vergroot en dat nu ervaren fricties op de arbeidsmarkt kunnen worden opgelost.

House of Skills ontwikkelt een aantal instrumenten die matching op skills vergemakkelijken, en doen we experimenten, pilots en werken we samen met partners binnen en buiten de regio.

Om de beweging naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt te realiseren heeft House of Skills het initiatief genomen tot het Regionaal Skillsakkoord. Daarmee bracht House of Skills meer dan 90  spelers samen: sociale partners, de overheid, het bedrijfsleven, de onderwijs- en kennisinstellingen en relevante uitvoeringsorganisaties. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. Met het Skillsakkoord bouwt House of Skills aan een coalitie van partners die zich committeren om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten.

Voor wie?

House of Skills ontwikkelt producten en diensten voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelnemen?

Heb jij interesse in deelname aan een van de trajecten van House of Skills? Vul dan het interesseformulier via onderstaande link.
Werkgevers kunnen contact opnemen via een van de netwerkmanagers, zie de contactpagina.

Interesseformulier / afspraak maken

Werk verandert

Door automatisering, maar bijvoorbeeld ook transities richting schone energie en circulaire economie stellen eisen aan de arbeidsmarkt, omdat deze zorgen voor veranderende en nieuwe functies en vragen om grote aantallen werkenden met deels andere skills, Daardoor worden sommige skills minder belangrijk of raken zelfs overbodig. Soms zijn zelfs volledig nieuwe skills nodig. Wat betekent dat voor jou? Je blijft hard nodig voor de arbeidsmarkt, maar wel met andere skills. Dan kan ook (om)scholing nodig zijn om aan de slag te te blijven. Maar wat zijn de nieuwste skills? Wat is er op dit moment ‘in’ op de arbeidsmarkt?

Bouw

In de regio Amsterdam is een groot tekort aan woningen. Daarom bouwt de regio de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen en worden alle gebouwen geïsoleerd. Er is dus veel vraag naar mensen die in de bouw willen werken. Wat voor werk kun je doen? In de bouw is heel veel verschillend werk te doen. Je kunt iemand zijn die het werk voorbereidt of goede berekeningen maakt. Of je metselt de muren metselt, timmert de kozijnen of plaatst de ramen. Er zijn ook mensen nodig die machines bedienen en besturen.

Hospitality

Hoe faciliteren en spreiden we de 21 miljoen toeristen? Prognoses variëren van 23 miljoen bezoekers (gebaseerd op 3 tot 4% groei per jaar) tot bijna 29 miljoen bezoekers in 2025 (gebaseerd op 5% groei per jaar). Wat voor werk kun je doen? De metropoolregio Amsterdam heeft de komende jaren veel vacatures in de hospitality. In bijvoorbeeld horeca, zorg, toerisme of facilitaire dienstverlening. Partner binnen House of Skills is het House of Hospitality: een publiek-private samenwerking waarin bedrijven, opleiders en de gemeente samenwerken om meer studenten, medewerkers en zijinstromers te motiveren voor een carrière in de hospitality-sector, maar ook om business challenges te onderzoeken en kennis te delen.

Bereikbaarheid

Hoe houden we de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar? We werken aan schone en moderne verbindingen. Er zijn veel mensen nodig voor onderhoud en aanleg van fietspaden, nieuwe kades, bruggen, wegen en metrolijnen. Wat kun je doen? Als je werkt aan bereikbaarheid kan je bijvoorbeeld technisch tekenaar of wegenbouwer zijn. Of de chauffeur die zorgt voor bevoorrading of je bent degene die het werk plant. Je kunt degene zijn die kabels en leidingen legt of het verkeer regelt. En natuurlijk zijn er ook mensen nodig die alle machines en voertuigen aan de praat houden.

Recycling industrie

Grondstoffen raken op. Ons afval gebruiken we daarom steeds meer voor het maken van nieuwe producten. En spullen repareren we steeds meer, of we delen ze met elkaar. Deze duurzame economie levert veel nieuwe banen op. De Metropoolregio Amsterdam heeft als doelstelling om in 2025 te behoren tot de duurzaamste regio’s in Europa. Dit leidt tot nieuwe werkgelegenheid, stelt andere eisen en competenties. Wat voor werk kun je doen? In de recycling industrie werk je aan het repareren van elektrische apparaten en materialen. Of je zet je materiaalkennis in om mee te werken aan het slim slopen van gebouwen zodat materialen hergebruikt kunnen worden. Maar je kunt ook een app maken voor het delen van bijvoorbeeld auto’s of gereedschap.

Energie

We werken aan een schoner klimaat. Daarom worden alle woningen en gebouwen geïsoleerd en gaan over op zuinige en schone energie. Veel energiesystemen worden de komende jaren aangepast en over een aantal jaren rijden we allemaal in elektrische auto’s. Dat betekent veel kansen op nieuw en uitdagend werk. Veel werkgevers die werken in de energiesector zijn hard op zoek naar personeel. Wat voor werk kun je doen? In de energiesector ga je bijvoorbeeld het dak op om zonnepanelen te monteren. Of je bouwt mee aan windmolens. Je installeert nieuwe technieken zoals koude-warmtepompen of repareert elektrische auto’s. Het kan ook zijn dat je mensen adviseert over het isoleren van hun woning.

Onderwijs en de kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang staan nu en in de toekomst te springen om mensen. Scholen hebben moeite om voldoende geschikt onderwijzend personeel te vinden. Is het altijd jouw passie geweest om te werken met kinderen of jongeren? Ook als je je huidige werk wilt combineren met een paar dagen voor de klas, zijn er steeds meer mogelijkheden. Wat voor werk kun je doen? In het onderwijs kun je natuurlijk les geven, maar ook de onderwijzers assisteren. Dan help je de leerlingen bijvoorbeeld met het uitvoeren van opdrachten. In de kinderopvang kun je werken met baby’s of peuters. Of je vindt het leuk om activiteiten te organiseren voor kinderen na schooltijd.

Instrumenten

House of Skills ontwikkelt momenteel de instrumenten om een leven lang ontwikkelen en matching op basis van skills makkelijker te maken. Deze instrumenten worden uiteindelijk gratis beschikbaar gesteld. gaat dan om de website mijnhouseofskills.nl, de Paskamer en het skillspaspoort. Het instrumentarium wordt voor zowel werkgevers, werkenden, werkzoekenden en andere geïnteresseerden ontwikkeld. De beroepsbevolking kan online en op de werklocatie van House of Skills (OBA Oosterdokskade143, Amsterdam) binnenkort gebruik maken van de Paskamer en Mijnhouseofskills.nl. Het skillspaspoort is nog volop in ontwikkeling.

Mijnhouseofskills

Mijnhouseofskills is een online platform voor werkenden en werkzoekenden die op basis van hun eigen skillsprofiel gematcht kunnen worden aan beroepen op basis van deze skills. Daarnaast ziet de deelnemer op dit persoonlijke beroepenbord direct de actuele vacatures van banen binnen deze beroepen. Ook krijgt de deelnemer inzage in training- en opleidingsmogelijkheden om nog ontbrekende skills te verwerven en/of aan te vullen.

De Paskamer

Dit is een online tool voor assessment en matching. De deelnemer maakt een profiel aan op basis van skills. Vervolgens wordt inzichtelijk welke beroepen bij de deelnemer passen. Werkgevers kunnen precies aangeven welke skills bij een functie horen zodat een match gemaakt kan worden.

Skillspaspoort

Het skillspaspoort moet voor werkenden en werkzoekenden, naast het cv, diploma’s en certificaten, een belangrijk document worden waarmee ze makkelijker nieuw werk kunnen vinden. De basis van het skillspaspoort is een skills assessment, zodat iemand meer inzicht krijgt in zijn skills en ambities. Met het skillspaspoort krijg je inzicht in wat bijgeleerd moet worden om kans te maken op een nieuwe, passende baan.

Laten zien hoe het ook kan

House of Skills is een plek waar de partners, die een deel van de ‘puzzel’ in handen hebben, samenwerken en experimenteren om programma’s te maken voor het middensegment op de arbeidsmarkt. Door de samenwerking met alle partners van het House of Skills wordt een fundamentele verandering teweeg gebracht op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij vooral om aanpassing van :de waardering en beoordeling van competenties, de relatie tussen werkgevers, onderwijs en werkenden en het huidige sectoraal georganiseerde financieringsmodel.

Een dergelijke systeemverandering vergt een jarenlange inspanning van veel betrokken partijen en zal niet eenvoudig zijn. Het is de bedoeling om met House of Skills te laten zien ‘hoe het ook kan’. Met als voordeel dat eerst lokaal en regionaal kan worden geëxperimenteerd voordat nationaal grote stappen worden gezet. Kennis en ervaring van alle partners wordt hier gebundeld

Met alle partners zorgt House of Skills ervoor dat er werkenderwijs gesleuteld gaat worden aan de structuur van de regionale arbeidsmarkt. Hiervoor wordt samenhang gecreëerd o.a. skills assessments, modulaire scholingsprogramma’s en nieuwe vormen van matching. Ook wordt er nauw samengewerkt met de opleidingshuizen (publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstellingen het bedrijfsleven) in de regio die de opgelopen jaren zijn ontwikkeld. En natuurlijk wordt ook het netwerk van de opleidingshuizen benut om de duurzame inzetbaarheid voor de beroepsbevolking te verbeteren en intersectorale mobiliteit te bevorderen

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.